Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Digitalisera skolan rätt

Svenska Läromedel välkomnar regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet som nu ska implementeras. Skolans digitalisering har pågått länge med fokus på teknik. Men strategin betonar att digitaliseringen ska leda till att elever utvecklar ett förhållningssätt och att dess möjligheter ska användas på rätt sätt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet.

Strategin slår fast att det är ”viktigt att det utvecklas och finns tillgång till digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet och som uppfyller ställda tillgänglighetskrav. Det är även centralt att det finns kompetens att avgöra när och hur, samt vilka, digitala verktyg som ska användas i utbildningen”. Kvalitetspolicyn och Läromedelskollen främjar detta. I Läromedelsportalen visar vi fem medlemsförlags digitala läromedel, över 2 000.

Tryckta och digitala läromedel har olika egenskaper och eftersom det är lärare som ska skapa den bästa lärmiljön på varje lektion ska de också välja läromedel. De flesta lärare vill arbete med både tryckt och digitalt, vissa bara med tryckt och andra bara med digitalt. Forskningen visar att det inte är tekniken utan hur läraren undervisar som är avgörande och ger stöd för att blended learning, både tryckt och digitalt, är bäst.

Svenska Läromedel vill därför att lärare ska ha samma rätt att välja digitala som tryckta läromedel. Vi arbetar också för en öppen standard för att skolor enkelt ska kunna använda digitala läromedel och koppla dem till lärare, klasser och elever. Vi verkar för att det ska tas fram en modell för huvudmännens GDPR-avtal för digitala läromedel.

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.