Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Forskning visar att läromedel är viktiga för kunskapsresultaten

Den engelske läroplans- och läromedelsexperten Tim Oates konstaterar i rapporten Why Textbooks Count från 2014 att läromedel med hög kvalitet spelar en viktig roll i högpresterande skolsystem. Läroböcker av hög kvalitet har, enligt Tim Oates, ett avgränsat innehåll, fokuserar på begrepp och grundläggande kunskap, har noga utformade övningar och utmanande frågor, uppmuntrar elever att reflektera och vidga sitt tänkande och hr en design som stöder detta. Läromedel är omsorgsfullt utformade, följer läroplanen, underlättar bedömning och ger läraren mer tid till lärande.

Boken Skola på vetenskaplig grund av professorerna Andreas Ryve och Kirsti Hemmi samt skolexperten Per Kornhall från 2016 innehåller kapitlet ”Läromedel – en viktig resurs” och underrubrikerna ”Läromedel är en del av lärares infrastruktur” och ”Läromedel av hög kvalitet ger bättre resultat”.

Enligt skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att alla lärare och elever har fullgod tillgång till aktuella läromedel är därför självklart.

Definition av läromedel

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.