Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Läromedelsutveckling

Att utveckla läromedel är en tidskrävande process med författare och många medarbetare på läromedelsföretaget. Processen består av planering, produktion och utgivning.

Planering

Läromedelsförlag gör kontinuerligt marknadsundersökningar och klassrumsobservationer för att förstå lärares och elevers behov. Om förändrad pedagogik, ändrade styrdokument eller samhällsdebatt skapar nya behov leder det ofta till utveckling av ett nytt läromedel. Ibland kommer författare till läromedelsföretag med färdiga idéer till läromedel.

Ett läromedel är material som täcker väsentliga delar av en årskurs eller en kurs i ett ämne eller fyller ett särskilt behov i pedagogik eller ämne. Till ett läromedel hör ofta en lärarhandledning, övningar, texter på olika svårighetsnivåer och andra delar. De olika delarna kan kombineras och användas med stor frihet av läraren.

Det finns helt tryckta och helt digitala läromedel och sådana med både tryckta och digitala delar. Tryckta och digitala läromedel har olika fördelar. Tryckta läroböcker ger en stor överskådlighet. Många elever föredrar också att läsa längre texter på papper. Digitala läromedel har alla delar samlade i en online-tjänst och kan utnyttja olika utrycksformer som film, ljud och animation. Digitala läromedel ger ofta läraren möjlighet att skicka meddelanden, dela ut uppgifter och ge återkoppling till enskilda elever.

På läromedelsföretag ansvarar en förläggare eller redaktionschef för flera skolämnen eller en hel skolform. En projektledare är ansvarig för varje läromedelsprojekt. De har nära kontakt med lärare och forskare samt kunskap om ämnen, pedagogik och undervisning.

En ekonomisk kalkyl görs redan från början. Att utveckla ett läromedel som täcker ett helt stadium kan vara en investering på flera miljoner kr. Kalkylen utgår från att det finns ca 100 000 elever i en årskurs. Företaget bedömer hur många av dessa som kan tänkas komma att använda läromedlet. Ett rimligt pris bestäms. Därmed kan intäkterna uppskattas.

De ska räcka till ersättning till författare, redaktör, formgivare, systemutvecklare, granskare, andra medarbetare på företaget och kontorshyra. Läromedelsföretag har också program som är kombinationer av Word och Photoshop med mallar i vilka läromedlen utvecklas. Intäkterna ska räcka till att köpa foton, illustrationer och filmer. Tryckta läromedel ska tryckas. Det är också kostnader för de plattformar som behövs för att förvara och distribuera de digitala läromedlen. Företaget behöver också en vinst för att kunna investera i nya läromedel. Ett läromedelsföretag har alltid flera nya läromedel i olika faser av utvecklingskedjan.

Produktion

Nästan alla läroboksförfattare är aktiva lärare eller forskare. Det är inte ovanligt att författare har undervisat på lärarutbildningar. Några kan författa på heltid och leva på det. En läromedelsförfattare måste vara både duktig skribent, skicklig pedagog och mycket ämneskunnig. Hen behöver också ha ett stort intresse för skolutveckling och en god digital kompetens. Förlaget sätter ofta ihop en författargrupp för att få alla egenskaper och den breda kompetens som behövs för ett läromedel som täcker ett stort vetenskapligt område.

Utvecklingen av ett läromedel sker i projektform med projektledaren, författargruppen, en eller flera redaktörer, formgivare, bildredaktör, illustratör och granskare. Projektgruppen studerar läroplan och ämnesplan eller kursplan. Därefter görs en struktur för läromedlet och en tidsplan. Om förlaget har flera läromedel för olika årskurser och stadier inordnas det nya läromedlet i en helhet för att ge god progression.

Författaren lämnar sitt manuskript till förlaget, ofta med ett kapitel i taget. Författaren och projektgruppen diskuterar textutformning och användning av faktarutor, uppgifter, ordförklaringar och sammanfattningar. Formgivaren och bildredaktören bestämmer hur boken ska utformas med text, illustrationer och bilder. Dessa ska vara en del av lärandet och inte bara illustrationer. Bildredaktören måste tänka på om någon annan har upphovsrätt till bilderna som köps. Allt ska fogas samman till en didaktisk helhet. En viktig del av ett läromedel är lärarhandledningen som ger läraren underlag för planering, didaktiska tips, fördjupningsmaterial, prov och bedömningsmatriser.

Författaren kan redan under skrivandet låta sina egna elever pröva läromedlet. Det prövas också senare under produktionen genom att referenslärare i flera klasser på olika skolor får låta sina elever använda utvalda kapitel. Kanske har eleverna uppfattat vissa delar på ett helt annat sätt än författaren tänkt sig. Kanske behöver vissa delar förtydligas eller ändring ske av olika delars utrymme. Företaget granskar sedan läromedlet. Ibland anlitas externa ämnesexperter från universitet och eller lärarutbildning. Det är också viktigt att granska hur värdegrunden beaktas.

För digitala läromedel ska resurser som filmer, animeringar, simuleringar, länkar till externa resurser, funktioner för textuppläsning, anteckningar och lärares resultatuppföljning läggas till. Detta finns med i planeringen redan från brjan om läromedlet ska bli digitalt eftersom det påverkar den didaktiska utformningen. Läromedlet måste ha inloggning och grupphantering och kunna kopplas in skolans plattformar för elevregister och lärande. Det måste också följa GDPR, lagen för persondatasäkerhet.

Efter en sista korrekturläsning går läromedlet till tryck eller publiceras digitalt. Tryckning sker ofta utomlands.

Utgivning

Färdiga läromedel marknadsförs på förlagets hemsidor, återförsäljare och distributörer, vid skolbesök, på lärarträffar, tryckta och digitala i annonser i lärar- och ämnestidningar samt i sociala medier. Läromedlen visas och demonstreras på olika läromedelsutställningar, där författare kan vara med och förklara sina tankar bakom läromedlet. Utgivningen planeras ofta så att lärarna kan beställa och börja använda läromedlen vid höstterminens början.

Det tar ofta ett eller två år innan skolor börjar köpa ett nytt läromedel i större skala och författare och förlag får inkomster. Det kan ta ytterligare flera år innan en läromedelsinvestering har betalat sig full ut och vissa gör det aldrig.

Att utveckla läromedel är långsiktigt och tidskrävande. Från första idé till färdigt läromedel kan det ta mellan sex och arton månader. Ett läromedel som täcker ett helt stadium utvecklas under många år.

För att ett läromedel ska vara levande och aktuellt krävs ofta uppdateringar. Mindre ändringar i läroböcker kan göras vid nya tryckningar. Digitala läromedel kan i vissa fall ändras oftare och för att hållas ännu mer aktuella. Större ändringar i ett läromedel görs vid behov, oftast efter fem till sju år, hur ofta beror på ämnets karaktär. Om skolan får helt nya ämnes- och kursplaner tar det några år att ändra alla läromedel.

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.