Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Kvalitetspolicy för tryckta och digitala läromedel

Läromedelsföretagen är en del av skolan, högskolan, vuxenutbildningen och det övriga utbildningsväsendet och har i uppdrag att utveckla läromedel av hög kvalitet.

Medlemmar i Läromedelsföretagen har antagit denna kvalitetspolicy för att beskriva sitt åtagande att utveckla läromedel för skolan.

Läromedel
Läromedel är verktyg för lärare att planera, genomföra och bedöma undervisningen och ger elever sammanhang och progression i lärandet.

Läromedel har tydlig koppling till nationella läroplaner, kursplaner och andra styrdokument. Ett läromedel utmärks också av att det är avsett att användas i ett pedagogiskt sammanhang och att det omfattar ett större område som ett ämne, en kurs eller en årskurs eller del därav. Läromedel kan vara tryckta, digitala eller både och.

Läromedelsutveckling
Ett grundläromedel täcker hela eller väsentliga delar av en eller flera kurser eller årskurser. Läromedel har också andra delar som lärarhandledningar, texter på olika svårighetsnivåer, arbetsböcker och digitalt material. I digitala läromedel finns allt samlat.

Läromedel utvecklas i en kvalitetssäkrad process av författare som är aktiva lärare i samarbete med redaktörer (vanligen lärarutbildade och med flera års undervisningserfarenhet), ämnesexperter, formgivare, illustratörer, systemutvecklare och andra förlagsmedarbetare. Arbetet, som kan ta flera år för ett grundläromedel, genomförs i en projektgrupp. I arbetet ingår förstudie, författande, redaktionellt arbete och utprovning i skolor.

Lärarhandledningar
* Lärarhandledningar är verktyg för lärare att planera och genomföra undervisningen för en hel kurs eller årskurs.
* Lärarhandledningar kan förklara grundläromedlets didaktiska idé och ge läraren ytterligare material för undervisningen.
* Lärarhandledningar kan ha verktyg för bedömning av kunskapskraven.
* Digitala läromedel kan i lärarhandledningen ha särskilda verktyg för lärare.

Värden och vetenskaplig grund
* Läromedel är objektiva med relevanta ämnesvetenskapliga rön och olika perspektiv.
* Läromedel har grund i beprövad erfarenhet och beaktar utbildningsvetenskaplig forskning.
* Läromedel följer värdegrunden i läroplanen och utvecklas med grund i det demokratiska samhället och dess mångfald och med beaktande av att skolan är en plats för möten och utveckling på likvärdiga villkor för alla elever.
* Läromedel kan uppmuntra elever till personliga ställningstaganden.

Innehåll
* Läromedel innehåller det i kurs- eller ämnesplaner angivna centrala innehållet och täcker alla väsentliga moment med en anpassad svårighetsnivå och progression.
* Innehållet är vid tiden för publicering aktuellt och korrekt.
* Begrepp, teorier, illustrationer och sammanhang förklaras och är anpassade till eleverna.
* Uppgifter och övningar är omväxlande, motiverande och utmanande.
* Läromedel främjar ett varierande arbetssätt med genomgångar, samtal, gruppövningar, diskussioner och enskilt arbete.

Struktur
* Läromedel har en struktur som ger undervisningen progression och eleverna sammanhang.
* Läraren kan använda läromedel flexibelt och anpassa dem för enskilda elever med olika förmågor och kunskapsnivåer.
* Språket är anpassat till årskursen
* Läromedel främjar att eleverna kan lära sig och förstå självständigt och underlättar övergången till högre årskurser.

Tillgänglighet, formgivning och digital funktionalitet
* Läromedel är tillgängliga och tar hänsyn till elever med olika behov.
* Läromedel har typsnitt, rubriksättning, bilder och illustrationer och en grafisk formgivning som främjar undervisning och lärande.
* Digitala läromedel har funktionalitet som förstärker undervisning och lärande.

Kunskap
* Läromedel främjar, på olika nivåer, utvecklande av kunskaper och förståelse samt förmåga att analysera, tänka kritiskt och tillämpa.
* Läromedel främjar användning av olika källor och autentiskt material.
* Läromedel stimulerar till ett livslångt lärande.

Kvalitetspolicyn antogs 2018-02-15.

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.